Tuesday, October 13, 2009

除非

除非
是个残酷的事实
把耶稣钉死

除非

你再显神迹
你立刻带领我们革命

除非

你能避免十架
你能从十架上下来

否则
我将变心转意
我要离弃你

除非

我亲眼看到你的形象
我摸到你的肋旁
你却说

人非有信不能讨神的喜悦
人除非圣洁不能进神的国

No comments:

Post a Comment